StudentCare

Co je to vlastně zdraví a jak je definováno?

„Stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a nikoli pouhé nepřítomnosti nemoci či vady“ 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 

Duševní zdraví a vysoké školy

Zákonnou oporu poskytl poradenství zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., který v § 21, odst. 1, písm. d) ukládá veřejným vysokým školám „poskytovat uchazečům o studium, studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi“.

Toto ustanovení se vztahuje i na vojenské a policejní vysoké školy. (Soukromým vysokým školám zákon tuto povinnost výslovně neukládá, předpokládá zřejmě, že poradenské a informační služby budou poskytovat ve svém vlastním zájmu). 

Zákon pochopitelně nepředpisuje organizační formy ani způsob a rozsah poskytovaných služeb. Tyto záležitosti jsou v pravomoci každé vysoké školy, která je přizpůsobuje svým potřebám a možnostem i cílovým skupinám. 

Data a duševní zdraví

Poradny na vysokých škol podle současného zákona nemusí vést žádné data. Práce s daty je tedy v tomto tématu velmi obtížná. Například ani linka bezpečí nemá žádná data nebo manuál, kam by studenty odkazovala a tak postupuje vždy podle lokálních a finančních možností volajícího. Nerozlišuje ani mezi studentem SŠ, VOŠ a VŠ. 

Asociace vysokoškolských poradců uvádí na svých webových stránkách současný přehled vysokoškolských poraden, jak pro veřejné tak soukromé školy. V seznamu nejsou uvedeny všechny školy, fakulty a pracoviště, ale pro základní přehled je kvalitní. V asociaci zároveň působí dostatek aktivních psychologů, kteří působí i přímo na školách a seznam je aktualizovaný.

Zkušenosti studentů s péčí o duševní zdraví

Zdroj: NEVYPUSŤ DUŠI